úvodní » Služby pro veřejnost » Ubytování


Ubytování

CENÍK UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE PRO VEŘEJNOST

I. Cena za jednu osobu a jednu noc - při třech a více ubytovaných na pokoji:

- při ubytování na jednu noc Kč 200,00

- při ubytování na dvě noci Kč 175,00

- při ubytování na tři a více nocí Kč 150,00

II. Cena za jednu osobu a jednu noc - při jednom, nebo dvěma ubytovanými na pokoji:

- při ubytování na jednu noc Kč 500,00

- při ubytování na dvě noci Kč 450,00

- při ubytování na tři a více nocí Kč 400,00

V mimořádných případech (akce v zájmu školy) může být cena při menším počtu ubytovaných

na jednotlivých pokojích stanovena v cenových sazbách dle bodu I.

Při platbě v hotovosti se ubytování hradí předem.

Při platbě fakturou složí objednavatel zároveň s objednávkou zálohu na ubytování v minimální

výši 50 % předpokládané ceny ubytování.

Vyúčtování zálohy bude provedeno při konečné fakturaci.

Ceník je platný od 1. 1. 2013 a platí do odvolání.

 

Provozní řád ubytovny G a SOŠ Podbořany

  1. Povinnosti ubytovatele:

- Odevzdat ubytovanému ubytovací místo ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním v souladu s provozním řádem.

  1. Povinnosti ubytovaného:

- Uhradit řádně a včas cenu za ubytování.

- Dodržovat platné protipožární, bezpečnostní a hygienické předpisy.

- Umožnit ubytovateli nebo jím zmocněným osobám vstup do ubytovacích prostor za účelem kontroly jejich stavu nebo provedení protipožární, hygienické, či jiné odborné kontroly po předchozím ohlášení podle potřeby.

- Po skončení ubytování předat ubytovateli ubytovací místa ve stavu v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Případné vzniklé závady ihned ohlásit ubytovateli. Závady způsobené ubytovanými nedbalostí nebo úmyslně finančně uhradit.

- Šetřit svým dobrým zacházením vybavení ubytovny a zbytečně neplýtvat energiemi.

- Na pokojích a v prostorách ubytovny používat domácí obuv.

- Dodržovat uzavírací dobu ubytovny. Ubytovna se uzavírá ve 22,00 hodin a otevírá v 06,00 hodin. V této době je objekt střežen psy. Pozdější příchod je nutné předem ohlásit ubytovateli a použít zadní vchod do areálu školy z Hlubanské ulice.

- Po 22,00 hodině dodržovat v ubytovně noční klid.

- Pro parkování osobních vozidel užívat pouze parkoviště před budovou školy a pod objektem ubytovny (mimo areál školy). Za případné újmy na zaparkovaných vozidlech a věcech v nich ponechaných nenese ubytovatel žádnou odpovědnost.

- Ubytovatel neručí za cenné věci a finanční částky uložené na pokojích (možno uložit u ubytovatele).

- Dodržovat zákaz návštěv neubytovaných osob v ubytovně.

- Dodržovat zákaz používání elektrických spotřebičů mimo holicích strojků a fénů.

- Dodržovat zákaz používání otevřeného ohně včetně zákazu kouření v celém areálu školy.

- Dodržovat normy slušného chování a společenského soužití a zákaz přechovávání a požívání návykových látek včetně alkoholu.

  1. Všeobecná ustanovení:

- Porušení Provozního řádu ubytovny může být důvodem pro zrušení dohody o ubytování.

- Pokud ubytovatel poskytne ubytování skupině osob s určeným vedoucím, je tento odpovědný za dodržování  Provozního řádu ubytovny všemi členy skupiny a nese odpovědnost za jejich chování a případné vzniklé škody.

V Podbořanech dne 1. 1. 2013

Mgr. Bc. Jiří Bejček

Ředitel školy

[Přeskočit navigaci]

Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Gymnázium a Střední odborná škola v  Podbořanech je dlouholetým a úspěšným předkladatelem projektů...

Detail

Odborné stáže ERASMUS+

  • Zájemci o odbornou stáž v zahraničí (Polsko, Slovensko) ve školním roce 2018/2019 se mohou zaregistrovat vyplněním: FORMULÁŘE

Detail

Partnerské školy

 Škola spolupracuje v rámci projektu ERASMUS+ s těmito školami

Detail

Odběr novinek